HÜNDINNEN / FEMELLES / FEMALES

2  -  Jugendklasse / Classe Jeune / Youth Class  -  2

Assiduitas Kiss And Tell
Somora’s Eternal Tango - V1/1EXC, JCAC VDH+Club, BESTE HÜNDIN / BEST FEMALE, BOB

3  -  Championklasse / Classe Champion / Champion Class  -  3

Ch. Spotty Buddy Mon Cheri
Ch. Spotty Buddy Mon Cheri

3  -  Offene Klasse / Classe Ouverte / Open Class  -  3

Baquira von der Ibergquelle
Plainfield’s Dionne

 

   Danke  ♥  Merci!   ♥  Thank you!