HÜNDINNEN / FEMELLES / FEMALES

5  -  Zwischenklasse  /  Classe Intermédiaire  /  Intermediate Class  -  5

Tana vom Wolfsberg - V1, BOB
Oraya vom Schwarzen Berg - V2
Kody vom Hügel - SG3
Zwi-Huend-Ophelia-v-Schwarzen-Berg-SG4

4  -  Championklasse  /  Classe Champion  /  Champion Class  -  4

Ch. Toot's Bobadilla Light - V1
Jona vom Magdeburger Domfelsen - V2
Ch. Lilly-Mee vom Schwarzen Berg -  V3
Ch. Hannah von der Koselmühle - V4

 

gold-paw-devider3
Danke! - Merci! -Thank you!