HÜNDINNEN / TEVEN / FEMELLES / FEMALES

2  -  Puppyklasse / Classe Bébé / Mini Puppy Class  -  2

Jet Set Girl vom Schaesberger Wald
a P3 DSC_7625
Just a Flirt vom Schaesberger Wald

2  -  Jüngstenklasse / Classe Très Jeune / Puppy Class  -  2

Cleopatra von Oakwood Forest
Cleopatra von Oakwood Forest
Penny-Lane von Arabian's Stud
Penny-Lane von Arabian's Stud

3  -  Jugendklasse / Classe Jeune / Youth Class  -  3

Checkpoint Bravo's Kumari
Checkpoint Bravo's Kumari
Lotte of the Watermountains
Lotte of the Watermountains

 

   Danke  ♥  Merci!   ♥  Thank you!